K1 Sport

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (MAXIMA-SPORT Krzysztof Kiełb, Plac Wolności 6, 41-800, Zabrze, Polska).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

Regulamin stanowi wzorzec umowny, którego treść nie może, niezależnie od jakiekolwiek czynności Sprzedającego, naruszać praw Kupującego.

§1 Definicje

 1. Cennik dostaw –znajdujące się pod adresem k1sport.pl/dostawy-i-platnosci zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 2. Dowód zakupu –faktura, paragon, wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o danym produkcie.
 4. Klient – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
 6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta stosuje się także do pełnoletniej osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 8. Kupujący – nabywca towarów dostarczanych przez Sprzedającego – zarówno Konsument, jak i Klient.
 9. Miejsce wydania rzeczy – adres dostawy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz we władanie.
 11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 12. Punkt odbioru – Miejsce wydania rzeczy niebędące Adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.k1sport.pl/regulamin
 15. Sklep – administrowany przez Sprzedającego serwis internetowy dostępny pod adresem www.k1sport.pl
 16. Sprzedający:
  Maxima-Sport Krzysztof Kiełb
  Plac Wolności 6
  41-800 Zabrze
  NIP: 6482001158, REGON: 240629090
  KONTO BANKOWE: 96 1050 1588 1000 0091 2096 0852
  biuro@k1sport.pl
  32 788 51 28
 17. Termin realizacji – podana w Koszyku liczba godzin lub dni roboczych od momentu złożenia zamówienia do wysłania produktu w sposób wybrany przez Kupującego.
 18. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Kupujących.
 19. Wada – zarówno wada fizyczna, jak wada prawna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone w Sklepie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sieci internet), określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; Miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku i zgodnie z prawem kraju, do którego realizowana jest dostawa towarów.
 2. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od Wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie kraju, do którego jest realizowana dostawa i są cenami brutto (zawierają odpowiednią dla danego kraju dostawy stawkę polskiego podatku VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw. Ceny nie zawierają również cła naliczanego w przypadku dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej oraz podatku VAT takiego kraju, które są naliczane według stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju docelowym. Przy ustalaniu ceny nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zawarcia umowy poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail: informacji o Zamówieniu, o których stanowi § 1 pkt 20. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedający przesyła na ww. adres e-mail także link do informacji o prawie odstąpienia od umowy, o którym stanowi art. 13 Ustawy, link do aktualnej wersji Regulaminu oraz link do wzorca Formularza zwrotu towaru;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego Dowodu zakupu.

   

 6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu poprawność jego działania w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta w Sklepie.
 9. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie złośliwego oprogramowania lub urządzeń wywołujących taki efekt,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.
 2. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne założenie darmowego konta w Sklepie, jednak skorzystanie z niego ułatwia proces korzystania ze Sklepu i uzyskiwanie informacji o stanie realizacji zamówień.
 3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie produktu do Koszyka;
  2. wybór rodzaju sposobu dostawy;
  3. wybór rodzaju sposobu płatności;
  4. wybór Miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

   

 4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 5. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 9. Zakupiony Towar jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu Miejsca wydania rzeczy. Dowód Zakupu jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego.

 

§4 Płatność i dostawa

 1. Zakupy wykonane w Sklepie mogę być dostarczone w sposób wskazany w zakładce k1sport.pl/dostawy-i-platnosci
 2. Informacja o kosztach wysyłki i akceptowanych sposobach płatności zawarta jest w zakładce w zakładce k1sport.pl/dostawy-i-platnosci
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, na podstawie art. 27 i nast. Ustawy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 ustawy. Stosownie do art. 34 ust. 2 ustawy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Zgodnie z art. 32 ust. 3 Ustawy jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §5 ust. 1 powyżej, wynosi 30 dni i liczony jest od Momentu wydania ostatniej rzeczy będącej przedmiotem Zamówienia. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 30-dniowego terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@k1sport.pl, lub poleconej przesyłki pocztowej. Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez Sprzedającego o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od Momentu wydania ostatniej rzeczy będącej przedmiotem Zamówienia.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu dostępnym pod adresem [FORMULARZ ZWROTÓW] lub w innej formie zgodnej z Ustawą.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub personalizowany oferowanymi w Sklepie metodami;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   

 13. Formularz do zgłoszenia zwrotu i dodatkowe informacje co do sposobu jego złożenia są dostępne pod adresem www.k1sport.pl/politykazwrotów

 

§7 Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, mogą być rozwiązywane w sposób pozasądowy:
  1. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedającym.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.
  3. przez arbitraż, to jest stały sąd arbitrażowy, który wyłaniany będzie ustaleniami Konsumenta i Sprzedającego. Konsument, może skorzystać z sądu arbitrażowego, wyłonionego ze Sprzedającym, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem

   

 2. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny, właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających Sklep internetowy jest Sprzedający. Sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów RODO.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania zakupów lub korzystania z innych usług oferowanych przez Sprzedającego.
 3. R-GOL przetwarza dane Klienta m.in. na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu spełnienia obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i o rachunkowości); art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda, np. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes, np. realizacja umowy z podmiotem na rzecz którego działa osoba, której dane dotyczą, kontakt z Klientem, badanie satysfakcji klienta czy ustalenie, dochodzenia i obrona przed roszczeniami)
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Dodatkowo Klientowi przysługuje prawo żądania usunięcia danych, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Klient może zrealizować swoje prawa poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.
 5. Jeżeli dane Klienta będą przetwarzane w sposób niezgodny z RODO – Klient ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, uodo.gov.pl)
 6. Szczegółowe zasady i postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych przez Sklep plikach cookie, znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa powszechnie obowiązującego w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą: w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, w celu zapobiegania nadużyciom, ze względów bezpieczeństwa, w razie wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w funkcjonowaniu Sklepu, poprawy ochrony prywatności Klientów, oraz dla wprowadzenia zmian redakcyjnych.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.k1sport.pl/regulamin). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe, obowiązujące przepisy prawne.

  Wersja 1.1 (Zabrze, 27.05.2024r.)